بایگانی دسته بندی برای یادداشت ها

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

اعتیاد یک موضوعی نیست که تنها به او تعلق داشته باشد، اطرافیان و به ویژه خانواده فرد معتاد شدیدا درگیر اعتیاد او شده و آسیب های جدی را از حیث روانی متحمل می شوند. به…