بایگانی دسته بندی برای در رسانه

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

اعتیاد یک موضوعی نیست که تنها به او تعلق داشته باشد، اطرافیان و به ویژه خانواده فرد معتاد شدیدا درگیر اعتیاد او شده و آسیب های جدی را از حیث روانی متحمل می شوند. به…
آشنایی با موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

آشنایی با موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

گزارش روزنامه شهروند از موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی   موسسه کاهش آسیب سیمای‌ سبز رهایی از‌ سال ١٣٨٥ به‌عنوان نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی به‌عنوان وظیفه انسانی و در راستای اهداف و رسالت خود،…