چگونه اعتیاد پدر بنیان خانواده را سست می‌کند

چگونه اعتیاد پدر بنیان خانواده را سست می‌کند

انکار و پنهان کاری اغلب اولین واکنش خانواده ها و فرد در مواجهه با اعتیاد است. اغلب خانواده ها که توان روبه رو شدن با واقعیت را ندارند سعی می کنند موضوع را ناچیز جلوه…
احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

اعتیاد یک موضوعی نیست که تنها به او تعلق داشته باشد، اطرافیان و به ویژه خانواده فرد معتاد شدیدا درگیر اعتیاد او شده و آسیب های جدی را از حیث روانی متحمل می شوند. به…
خانه نیمه راهی

خانه نیمه راهی

کلینیک سلامت یاران

کلینیک سلامت یاران

مرکز کاهش آسیب مردان DIC

مرکز کاهش آسیب مردان DIC