مرکز جامع کاهش آسیب مردان (D.I.C)

مرکز جامع کاهش آسیب مردان (D.I.C)

هدف اصلی برنامه های کاهش آسیب، در واقع ترک دادن فرد نیست، کاری که در این طرح و مراکز کاهش آسیب انجام می شود، کمک به فرد در جهت آگاهی از رفتارهای پرخطر مربوط به اعتیاد و ارائه راهکارها و ابزارهایی جهت کاهش عوارض این خطرات برای فرد و جامعه است.  برنامه های کاهش آسیب از طریق ارائه خدماتی چون روش های تزریق سالم و رفتار سالم جنسی بی خطر، جایگزینی ماده مصرفی فرد با مواد کم خطر تر، تعویض سرنگ و سوزن، توزیع کاندوم، مواد ضد عفونی کننده و خدمات حمایتی، به فرد درگیر اعتیاد کمک می کند که در شرایط بهتری زندگی کرده و آسیب کمتری به خود، خانواده و جامعه اش وارد کند.

خدمات مرکز گذری (D.I.C)