مشارکت نقدی

جهت ارائه کمک مالی به اجرای پروژهای  موسسه خیریه سیمای سبز رهایی لطفا مبالغ را به شماره های زیر واریز فرمایید

 

شماره حساب: ۰۱۰۱۴۷۵۶۹۵۰۰۴

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۰۲۵۰۱

بانک صادرات، شعبه زیبا دشت

به نام: موسسه خیریه کاهش آسیب اجتماعی سیمای سبز رهایی