حمایت از موسسه :

 

حمایت ازافراد آسیب دیده  از امور توصیه شده در همه ی ادیان و دین مبین اسلام می باشد .
جهت تحقق به این امر خداپسندانه میتوانید از طریق کمک های نقدی، غیر نقدی و کمک های داوطلبانه همراه ما باشید

کمک های نقدی:
شماره حساب :

0101475695004

شماره کارت :

6037691990102501

به نام موسسه ی کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

کمک های غیرنقدی: اعم از اقلام خوراکی ،وسایل ضروری و وسایل مصرفی

کمک های داوطلبانه: شرکت در طرح های آموزش، مشاوره ی فردی و گروهی ، مددکاری و…. که لازمه ی آن عضویت در موسسه ی  کاهش آسیب سیمای سبز رهایی می باشد.