سیمای سبز رهایی

فارسی | English

موسسه کاهش آسیب

فارسی | English

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

نذرتان قبول حق
در این کمپین با پذیرش و جمع آوری نذورات شما در محل و تهیه و توزیع غذای گرم، نذورات شما را به دست کارتن خوابها و نیازمندان واقعی خواهیم رساند.

parallax layerparallax layer

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

از دیدگاه ما زیستن دریک محیط سالم حق طبیعی همگان است وکسانی که به هرطریق باآسیب های اجتماعی درگیرشده اندبایدبتوانندبدون هیچ تبعیضی خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند

parallax layer

برخی از حامیان ما

همه روابط انسان‌ها، نوعی معامله است و شما نمی‌توانید رابطه‌ای را بیابید که جدا از قاعده تعامل باشد

با ما در تماس باشید

تماس با ما